szamlatombA számla kötelező adattartalma a következő:

 • a számla kibocsátásának kelte;
 • a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja;
 • termék értékesítőjének, szolgáltatásnyújtójának adószáma, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatásnyújtását teljesítette;
 • ha a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre kötelezett, akkor a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének adószáma, amely alatt, mint adófizetésre kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítették (vagy amely alatt az áfatörvény 89. §-ában meghatározott termékértékesítést részére teljesítették);
 • a termék értékesítőjének, szolgáltatásnyújtójának, .valamint a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe;
 • az értékesített termék megnevezése, annak jelölésére ? a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján ? az áfatörvényben alkalmazott vtsz., továbbá mennyisége, illetőleg a nyújtott szolgáltatás megnevezése, annak jelölésére ? a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján ? az áfatörvényben alkalmazott SZJ, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető;
 • a teljesítés ? illetőleg az előleg átvételének, jóváírásának ? időpontja, ha az eltér a számla kibocsátásának keltétől;
 • az adó alapja, továbbá az értékesített termék adó nélküli egységára, illetőleg a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza;
 • az alkalmazott adó mértéke;
 • az áthárított adó, kivéve, ha annak feltüntetését az áfatörvény kizárja;
 • adómentesség esetében, valamint abban az esetben, ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett, jogszabályi hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatásnyújtása?

- mentes az adó alól, vagy
- után a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre kötelezett;

 • új közlekedési eszköznek az Európai Közösség másik tagállamába történő adómentes értékesítése esetén az áfatörvényben külön meghatározott, az új közlekedési eszközre vonatkozó adatok;
 • utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetében jogszabályi hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy az áfatörvény XV. fejezetében meghatározott különös szabályokat alkalmazták;
 • használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetében jogszabályi hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy az áfatörvény XVI. fejezet 2. vagy 3. alfejezetében meghatározott különös szabályokat alkalmazták;
 • pénzügyi képviselő alkalmazása esetében a pénzügyi képviselő neve, címe és adószáma