2012. január 1-jétől lakás bérbeadása esetén a bérbeadó magánszemély a bérbeadásból származó bevételéből levonhatja az általa más településen bérbevett lakás ugyanazon évben igazoltan megfizetett bérleti díját a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja. tv.) 17. § (5) bekezdése szerint. Tovább a teljes bejegyzésre

14 com

Mentesül a magánszemély adózó – az egyéni vállalkozó kivétel – az adószám megszerzéséhez előírt bejelentési kötelezettség teljesítése alól, ha kizárólag ingatlan-bérbeadási (haszonbérbeadási) tevékenységet folytat és az általános forgalmi adót érintően nem él az adókötelessé tétel jogával. E rendelkezést a 2010. augusztus 16-ai hatályba lépéstől kezdődően lehet a bejelentési kötelezettségek teljesítése során alkalmazni.

Kizárólag természetes személy lehet, aki

  • nem egyéni vállalkozó (sem az ingatlan bérbeadási tevékenysége vonatkozásában, sem más tevékenységére tekintettel),
  • tevékenysége kizárólag az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: áfatörvény) 86. §-a szerinti adómentes ingatlan bérbeadási (haszon-bérbeadási) tevékenység lehet (vagyis nem lehet a kötelezően adóköteles körbe tartozó – például kereskedelmi szálláshely szolgáltatásra, garázs bérbeadásra irányuló – tevékenység),
  • és az ingatlan bérbeadásra vonatkozóan az adóalany nem él az adókötelessé tétel választásával,
  • valamint nem létesít kereskedelmi kapcsolatot az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal. (Kereskedelmi kapcsolat e tekintetben: a termékbeszerzés és értékesítés valamint a szolgáltatásnyújtás és -igénybevétel.)

És a nagy kérdés:
Lehet-e adószám hiányában a számlaadási kötelezettséget teljesíteni?

A természetes személy adóalanykénti bejelentkezés és az adószám hiányában is – a rendszeres bevételszerző tevékenységre tekintettel – az általános fogalmi adó alanya, ezáltal az áfatörvényben meghatározott

bizonylat kibocsátására kötelezett [amely az ilyen adómentes tevékenységre tekintettel számviteli bizonylat kell, hogy legyen, az áfatörvény 165. § (1) bekezdés a) pontja alapján, vagyis a kibocsátott bizonylatnak nem kell maradéktalanul megfelelnie az áfatörvény számlára vonatkozó előírásainak]. Az adószám hiánya – tekintettel az adómentes körbe tartozó tevékenységre – az adóalanyt nem akadályozza a számviteli bizonylat beszerzésében (illetve előállításában) és kibocsátásában. Ezen a számviteli bizonylaton az adóalany neve mellett az adóazonosító jel szerepeltethető. (Amennyiben azonban az adóalany úgy döntene, hogy a számviteli bizonylat kibocsátásához a 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet szerinti számlatömböt kíván használni, annak beszerzéséhez már adószámmal kell rendelkeznie, emiatt viszont be kell jelentkeznie.)

Kapcsolódó bejegyzés: MAGÁNSZEMÉLY INGATLANT AD BÉRBE CÉGNEK

none

Ebből a szempontból a jogszabály termőföld és egyéb ingatlan bérbeadást nevesít. Mi most csak az utóbbi vonatkozásában tekintjük át, hogyan alakul az adózás és járulékfizetés, ha egy “mezei” magánszemély egy cégnek adja bérbe ingatlanját. (Ez a számlatömb vásárlással kezdődik, amit bármelyik nyomtatványboltban megtehet – természetesen vannak más alternatívák is.)

Ebben az esetben a magánszemély bérbeadásból származó jövedelmét 2009-ben 25% forrásadó terheli, amit a bérbevevő cég fizet meg az adóhatóságnak, és a kifizetésre kerülő bérleti díjból von le (08-ason természetesen be is vallja az adóhatóság felé). Ha például 100.000 forint bérleti díjat számláz ki a bérbeadó magánszemély, akkor bérbevevő cég 75.000 forintot fizet ki a bérbeadónak, 25.000 forintot pedig az adóhatóságnak fizet meg. Az év végén a bérbevevő cég kiállít egy igazolást arról, hogy mennyi szja előleget fizetett meg. A bérbeadó az éves szja bevallásában  eldöntheti, hogy különadózó jövedelemként, vagy összevont adóalap részeként adózik utána (összevont adóalap részeként 10% költséget számolhat el, vagy választhatja a tételes költségelszámolást). Tehát „józan paraszti” ésszel: úgy kapja meg a bérbeadó a 100.000 forintját, hogy egy részét az APEH-nak, egy részét pedig neki fizetik meg.

A bérbeadásból származó jövedelmet 14%-os egészségügyi hozzájárulás terheli, ha a magánszemély bérbeadásból származó összjövedelme meghaladja az évi 1.000.000 forintot (ilyenkor a teljes összeg az alapja). Ha magas jövedelmű a bérbeadó és eléri a hozzájárulás-fizetési felső határ 450.000 forintos plafonját, akkor 1 millió feletti bérbeadásra sem kell fizetnie hozzájárulást.

Ez egy teljesen leegyszerűsített példa, ezért mielőtt ilyen bérbeadás valósulna meg célszerű tájékozódni az ügylettel kapcsolatos jogszabályi feltételekről. Adózás szempontjából itt két törvényt említenék meg: 1998. évi LXVI. Eho törvényt /3. §/ és az 1995. évi CXVII. szja törvényt /74. §/

Természetesen mi is segítünk, az ezzel kapcsolatos kérdéseket, a bejegyzésre kattintva a hozzászólások között teheti fel!

 

12 com

ingatlan88. § (1) A 86. § (1) bekezdésétől eltérően a belföldön nyilvántartásba vett adóalany az állami adóhatóságnak tett előztes bejelentése alapján dönthet úgy is, hogy
a) a 86. § (1) bekezdésének j) és k) pontjában említett termékértékesítését, illetőleg


86. § (1)
j) a beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése, kivéve annak a beépített ingatlannak (ingatlanrésznek) és az ehhez tartozó földrészletnek az értékesítését, amelynek
ja) első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg; vagy
jb) első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de az arra jogosító hatósági engedély jogerőre emelkedése és az értékesítés között még nem telt el 2 év;
k) a beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése, kivéve az építési telek (telekrész) értékesítését;

A törvény 86. §-ában adómentes ügyletekként meghatározott ingatlan-értékesítések tekintetében az adóalanyokat megilleti az a jog, hogy ezen értékesítéseiket adókötelessé tegyék. Ez irányú választásuk esetén az értékesítés adókötelessé válik, amely után vagy az értékesítő adóalany köteles áfát felszámítani, vagy – a fordított adózásra vonatkozó feltételek megvalósulásakor – áthárított adó hiányában az ügyletet terhelő áfa-fizetési kötelezettségnek közvetlenül a belföldön nyilvántartásba vett adóalany vevő tesz eleget. Az adófizetésre kötelezett személyétől függetlenül fennáll, hogy az értékesítő adóalany az adókötelessé tett ingatlan-értékesítéséhez kapcsolódó beszerzései tekintetében levonási jogot gyakorolhat.b) a 86. § (1) bekezdésének l) pontjában említett


86. § (1)
l) az ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása, haszonbérbeadása.

A törvény 86. §-ában adómentes ügyletekként meghatározott ingatlan-értékesítések tekintetében az adóalanyokat megilleti az a jog, hogy ezen értékesítéseiket adókötelessé tegyék. Ez irányú választásuk esetén az értékesítés adókötelessé válik, amely után vagy az értékesítő adóalany köteles áfát felszámítani, vagy – a fordított adózásra vonatkozó feltételek megvalósulásakor – áthárított adó hiányában az ügyletet terhelő áfa-fizetési kötelezettségnek közvetlenül a belföldön nyilvántartásba vett adóalany vevő tesz eleget. Az adófizetésre kötelezett személyétől függetlenül fennáll, hogy az értékesítő adóalany az adókötelessé tett ingatlan-értékesítéséhez kapcsolódó beszerzései tekintetében levonási jogot gyakorolhat.

szolgáltatásnyújtását adókötelessé teszi.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az adó alapjára a 82. § (1) bekezdésében említett adómérték alkalmazandó.
(3) Az (1) bekezdésben említett választási jog külön-külön vagy együttesen gyakorolható oly módon, hogy az adókötelessé tétel – a (4) bekezdésben meghatározott eltéréssel – az (1) bekezdés a), illetőleg b) pontja alá tartozó valamennyi termékértékesítésre, szolgáltatásnyújtásra kiterjed.

(4) A (3) bekezdéstől eltérően, a belföldön nyilvántartásba vett adóalany dönthet úgy is, hogy választási jogát az (1) bekezdés b) pontja tekintetében csak a lakóingatlannak nem minősülő ingatlanokra kiterjedően gyakorolja.
A törvény 86. §-ában adómentes ügyletekként meghatározott ingatlan-értékesítések tekintetében az adóalanyokat megilleti az a jog, hogy ezen értékesítéseiket adókötelessé tegyék. Ez irányú választásuk esetén az értékesítés adókötelessé válik, amely után vagy az értékesítő adóalany köteles áfát felszámítani, vagy – a fordított adózásra vonatkozó feltételek megvalósulásakor – áthárított adó hiányában az ügyletet terhelő áfa-fizetési kötelezettségnek közvetlenül a belföldön nyilvántartásba vett adóalany vevő tesz eleget. Az adófizetésre kötelezett személyétől függetlenül fennáll, hogy az értékesítő adóalany az adókötelessé tett ingatlan-értékesítéséhez kapcsolódó beszerzései tekintetében levonási jogot gyakorolhat.

(5) Az az adóalany, aki (amely) élt az (1) bekezdésben említett választási jogával, attól a választása évét követő ötödik naptári év végéig nem térhet el.

Okok:
A hatályos törvény értelmében az ingatlan bérbeadás adómentes, azonban az adóalanyoknak lehetőségük van arra, hogy a bérbeadásra adófizetési kötelezettséget válasszanak. Ez irányú választás esetében a hatályos törvény értelmében azonban minden ingatlan bérbeadására vonatkozik az adófizetési kötelezettség. A törvény ugyanakkor lehetőséget biztosít arra is, hogy amennyiben az adóalany adófizetési kötelezettséget választ az ingatlan bérbeadásra, az – az adóalany választásától függően – ne terjedjen ki a lakóingatlan bérbeadásra, azaz továbbra is adómentes legyen a lakóingatlan bérbeadása. Ennek alapvető oka, hogy az önkormányzatok vegyes ingatlanállománnyal rendelkeznek, melyet bérbe adnak. Míg a lakóingatlannak nem minősülő ingatlanok esetében az adófizetési kötelezettség gazdasági szempontból előnyösebb az önkormányzatok számára a levonási jog megnyílása miatt, ugyanakkor a szociális bérlakások bérbeadása esetén a bérleti díj után áthárított áfa miatt megnövekedett bérbevevői költségek miatt hátrányosabb. Ezért az önkormányzatok szeretnék adómentesen bérbe adni a szociális bérlakásokat, anélkül, hogy elesnének a gazdasági ingatlan adóköteles bérbeadásából származó előnyöktől. A törvény erre lehetőséget ad az adóalanyoknak.

E tekintetben 2008 december 31-ig lehetett bejelentkezni áfa alá 2009. évre, de vigyázat 5 évig nem léphet ki alóla.  Értelem szerűen a 2009 december 31-ig bejelnetkezők 2010 évtől kezdődően számlázhat így.

none

2013-as kategóriák

szakmai linkek

Adminisztráció

zöldhullámot időrendben

blogról

A blogon megtalálható információk folyamatosan új bejegyzéssekkel bővülnek. A címkék és a kereső segítségével találhatjuk meg a keresett témát. A bejegyzésre kattintva a szöveg teljes terjedelemben olvasható és kommentálható, megjegyzéséket, kérdéseket lehet feltenni, amire egy másik kommentáló, vagy a blog szerkesztői segítenek választ adni.

Legutóbbi bejegyzések

Figyelemfelhívás

Felhívjuk tisztelt látogatóink figyelmét, hogy a blogon kifejtett témák kizárólag (nem teljes körű) tájékoztatásnak, nem pedig adótanácsadásnak, vagy hivatalos jogszabály-értelmezésnek minősülnek. Az adóblog.hu semmilyen felelősséget nem vállal az ebben a formában nyújtott tájékoztatás felhasználásából származó esetleges hátrányos következményekért. Ha részletes és hivatalos állásfoglalásra, tanácsadásra van szüksége, keresse fel partnerirodáink valamelyikét, hogy egyedi körülményei figyelembe vételével segíthessünk Önnek.

Címkefelhő

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin

Újra és újra hasznosítható blog!

termekdij

Zöld utat biztosítunk!

reklámadó