Az eszközök és kötelezettségek értékét egyenként kell megállapítani, de itt van néhány speciális kivétel.

Számviteli törvény (2000. évi C. törvény):

16. § (1) Az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés és a beszámoló elkészítése során egyedileg kell rögzíteni és értékelni (az egyedi értékelés elve). A beszámoló elkészítése során – a (3)-(5) bekezdésben és a 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján – az egyedi értékelés elve e törvény szerinti esetekben sajátosan érvényesülhet.
(3) A beszámolóban és az azt alátámasztó könyvvezetés során a gazdasági eseményeket, ügyleteket a tényleges gazdasági tartalmuknak megfelelően – e törvény alapelveihez, vonatkozó előírásaihoz igazodóan – kell bemutatni, illetve annak megfelelően kell elszámolni (a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve). Tovább a teljes bejegyzésre
none

Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a taggyűlés osztalékelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha a számviteli törvény szerinti, e célból készített közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik az osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel. A tagok vállalják az osztalékelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség. Az osztalékelőleg fizetése során a közbenső mérlegben foglaltakat a közbenső mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni. Osztalékelőleg a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján is fizethető.

none

A könyvvezetés és beszámoló formája legyen áttekinthető, érthető és rendezett.

Számviteli törvény (2000. évi C. törvény):

5. § (4) A könyvvezetést és a beszámolót áttekinthető, érthető, e törvénynek megfelelően rendezett formában kell elkészíteni (a világosság elve).
none

A számvitelben rögzített adatok legyenek megtalálhatók a valóságban, bizonyíthatók és (szakképzett) kívülálló által ellenőrizhetők.

Számviteli törvény (2000. évi C. törvény):

15. § (3) A könyvvitelben rögzített és a beszámolóban szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak, kívülállók által is megállapíthatóknak kell lenniük. Értékelésük meg kell, hogy feleljen az e törvényben előírt értékelési elveknek és az azokhoz kapcsolódó értékelési eljárásoknak (a valódiság elve).

none

beszamloA cégek beszámolóival kapcsolatban érdemes utánanéznünk, hogy az utóbbi 5 év beszámolói rendben beérkezetek-e az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium céginformációs szolgálatára. Erre is szolgálnak a hivatal ügyfélszolgálati telefonszámai 06-1-354-3018, 06-1-354-3019, ahol ügyintézők segítségével győződhetünk meg arról, hogy nyilvántartják-e az egyes cégek beszámolóit. Ez azért is fontos, mert pótlásukra az év végéig van lehetőségünk,  mielőtt az APEH ellenőrizni kezdené meglétüket. Esetleges újraküldésekre csak elektronikus úton van lehetőségünk, ehhez kapcsolódó információkat az IRM hivatalos oldalán találhatunk.

none

clock2

Ugyan a bekuldesi hatarido -  naptari eves fordulonap eseten – majus 30-a [ az adott uzleti ev merlegfordulonapjatol szamitott 150 nap Sztv. 153.§ (1)] , es az elektronikus beszamolo kozzeteteli szolgaltatas 7X24 oraban uzemel, megis tekintettel arra, hogy az APEH junius 2.-ig  meghosszabbitotta a tarsasagi ado bevallas benyujtasanak hataridejet, a beszamolokat is hataridoben bekuldottnek tekintjuk junius 2-an is.

Udvozlettel:

IRM

one

mappa

Egyszerűsített éves beszámoló készítése esetén a következő feltételeknek kell teljesülnie:

2000. évi C. törvény a számvitelről
9. § (1) Éves beszámolót és üzleti jelentést köteles készíteni a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó, a (2) bekezdésben foglaltak kivételével.
(2) Egyszerűsített éves beszámolót készíthet a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó, ha két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő, a nagyságot jelző három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket:
a) a mérlegfőösszeg az 500 millió forintot,
b) az éves nettó árbevétel az 1000 millió forintot,
c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt.

none

A beszámoló elkészítése kétféleképpen lehetséges:merleg

 • Elektronikus formában elkészített beszámoló, melyet a cég képviselője vagy jogi képviselője küld el a Céginformációs Szolgálat számára. A beszámoló elkészítéséhez segítséget nyújtó formanyomtatványok (egyszerűsített éves beszámoló, éves beszámoló) letölthetőek.
  A Céginformációs Szolgálat számára közzététel céljából benyújtott beszámolókhoz használható bármely más elektronikus beszámoló elkészítését segítő program is.
 • Papír alapon létrehozott beszámoló esetén a beszámoló elektronikus okirati formába történő átalakítása szükséges, erre a cég jogi képviselője jogosult. (Az átalakítás/scennelés során alkalmazandó beállítások: fekete-fehér, 240-300 dpi felbontással.) Az elektronikus okirat (elektronikusan elkészített vagy elektronikussá átalakított beszámoló, mely elektronikus aláírást, illetőleg időbélyegzőt tartalmaz) elküldéséről és az eredeti okirat őrzéséről a jogi képviselő gondoskodik.

Az elektronikus beszámolóba foglalhatók:

 • nyomtatványok (dokumentumok: mérleg, eredmény-kimutatás)
 • papír alapon készült okiratok szkennelt formában, több oldalas kép-formátumban (PDF, TIFF)
 • eredetileg is elektronikus formában létező okiratok, ha elektronikus aláírással látta el az okirat aláírója

Beszámoló ellátása aláírással és időbélyeggel:
Az elektronikus okiratként készült beszámolót a cég szervezeti képviselője vagy jogi képviselője, az elektronikus okirattá átalakított (bescennelt) beszámolót pedig a jogi képviselő a közzétételi költségtérítés megfizetését követően elektronikus úton közzétételre a Céginformációs Szolgálathoz küldi meg. (2006. évi V. törvény 18. § (3) bekezdés)
Az elektronikus úton benyújtott beszámolót legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátni. (2006. évi V. törvény 18. § (1) bekezdés)
A cég képviselőjének és a jogi képviselőnek is elegendő az egész beszámolót ellátni elektronikus aláírással, nem szükséges a beszámoló egyes részeinek külön-külön történő elektronikus aláírása. A csatolandó dokumentumok közül a könyvvizsgálói jelentésnek és a jogi képviselő meghatalmazásának tartalmaznia kell a könyvvizsgáló, illetve a cég képviselőjének kézi- vagy elektronikus aláírását.

Az elektronikus aláírására vonatkozó követelmények:
A Ctv. 18. § (1) bekezdés alapján a cégeljárásban – ha törvény eltérően nem rendelkezik – fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátni az okiratokat. Ez XAdES-T típusú aláírást jelent, ezt kell az aláíró programban beállítani. A XAdES-T-nél több információt tartalmazó, a későbbi ellenőrzést megkönnyítő XAdES-X-L és XAdES-A típusú aláírás is alkalmazható. Az aláíró programnak teljesíteni kell az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által közzétett műszaki követelményeket. (A kormányzati szabványosítási törekvésekkel összhangban a cégbejegyzési és változásbejegyzési kérelmek, továbbá a beszámolók elektronikus benyújtására vonatkozó műszaki követelmémyek jelenleg átdolgozás alatt állnak. Szíves türelmüket kérjük!)

Elektronikusan aláírt dokumentumok csatolása:
Az e-aktába csatolt okiratok a következő formátumúak lehetnek:
- sima szöveg (text)
- HTML
- PDF
A dokumentum formátumának kiválasztásakor célszerű figyelembe venni, hogy a szövegszerkesztővel szerkesztett dokumentumok text formátumban csak a szövegeket fogják tartalmazni, formázás és a beillesztett képek nélkül.
A HTML formátumba való mentés során is elveszhetnek bizonyos formázási beállítások, tehát az e-aktába való becsatolás előtt mindenképpen javasolt ellenőrizni, hogy megfelel-e a benyújtó szándékainak a mentett fájl.
A PDF formátumba való konvertálás biztosítja azt, hogy a dokumentum a szövegszerkesztőben előállított megjelenést továbbra is hordozza.
Szkenneléskor a dokumentumokat PDF formátumba kell menteni, alkalmazott beállítások: fekete-fehér típusú, 240-300 dpi felbontással.

Elektronikus okiratok közvetlenül is csatolhatók az elektronikus beszámolóhoz, ha azokat az aláírók elektronikus aláírással és időbélyeggel látták el.

A csatolt dokumentumnak meg kell felelnie az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által közzétett műszaki követelményeknek. (A kormányzati szabványosítási törekvésekkel összhangban a cégbejegyzési és változásbejegyzési kérelmek, továbbá a beszámolók elektronikus benyújtására vonatkozó műszaki követelmémyek jelenleg átdolgozás alatt állnak. Szíves türelmüket kérjük!)

Költségtérítés megfizetése:
A beszámoló elektronikus benyújtása esetén a költségtérítés megfizetése elektronikus úton történik az illeték és a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történő megfizetéséről a cégeljárásban és más cégügyekben szóló 25/2006. (V.18.) IM rendelet szabályai szerint.

Közzétételi díj: valamennyi cégforma esetében 3000 Ft

A beszámoló benyújtását megelőzően letölthető a Céginformációs Szolgálat honlapjáról a költségtérítési utalvány-minta, mely tartalmazza a befizetéshez szükséges adatokat:

 • az egyedi ügyazonosító számot,
 • a költségtérítési számla számát és tulajdonosának nevét,
 • a költségtérítés összegét (3000 Ft cégformától függetlenül)

Az utalvány-minták alapján, a közlemény rovatban az ügyazonosító számra történő hivatkozással banki úton elektronikusan kell megfizetni a költségtérítést, a beszámoló benyújtását megelőzően.

Az utalvány-mintán szereplő ügyazonosító számra hivatkozva a cég jogi képviselőjének legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott kérelmére egy munkanapon belül a Magyar Államkincstár elektronikus úton fokozott biztonságú aláírással ellátott igazolást küld. Az igazolást csatolni kell a beszámolóhoz az egyéb dokumentumok közé.

Amennyiben a benyújtó több ügyazonosítót kér le (pl. kipróbálás céljából), mindenképpen figyelnie kell arra, hogy arra az ügyazonosító számra kérjen igazolást, amelyre a banki átutalásánál a közlemény rovatban hivatkozik. Az ügyazonosítót minden olyan esetben fel kell tüntetni, ahol azt a kitöltő programok kérik.

Beszámoló elküldése:
A cég képviselője vagy jogi képviselője az elektronikus okiratként (legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátva) elkészült beszámolót a költségtérítés befizetéséről szóló igazolás másolatával együtt (jogi képviselő esetében a meghatalmazását is mellékelve) elektronikus úton megküldi a Céginformációs Szolgálathoz a következő e-mail címre:

beszamolo@im.e-cegjegyzek.hu

Az elkészített elektronikus akta mérete: maximum 10 MB.

Beküldést követően:
A beérkezett iratokról, mely informatikai szempontból szabályszerűen került benyújtásra, ellenőrzés után a Céginformációs Szolgálat értesíti a székhely szerinti cégbíróságot a benyújtás tényéről és elektronikus igazolást küld a beszámolót benyújtó személynek.

 • amennyiben a beszámoló informatikai szempontból hibás vagy hiányos, az elektronikus igazolás ezt a tényt tartalmazza
 • abban az esetben, ha a beszámolót nem a cég képviselője vagy jogi képviselője küldi meg illetve ha a közzétételi költségtérítés befizetése nem, vagy nem megfelelő összegben történt meg, a Céginformációs Szolgálat az elektronikus igazolásban a benyújtó személyt tájékoztatja, hogy a céget úgy kell tekinteni, mint amely a letétbe helyezési és a közzétételi kötelezettségének nem tett eleget. Ebben az esetben a cégbíróságot a letétbe helyezés tényéről nem értesíti.

Az elektronikus úton beadott és feldolgozott beszámolókat a Céginformációs Szolgálat elektronikus irattárban őrzi.

Költségtérítés visszaigénylése:
Kérelemre a Céginformációs Szolgálat igazolást állít ki arról, hogy a befizetett költségtérítés nem került felhasználásra, ezért az visszaigényelhető. Visszautalásáról az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Költségvetési és Gazdasági Főosztálya gondoskodik.

Érdeklődni a következő telefonszámon lehet:

06/1/354-3019

4 com

2013-as kategóriák

szakmai linkek

Adminisztráció

zöldhullámot időrendben

blogról

A blogon megtalálható információk folyamatosan új bejegyzéssekkel bővülnek. A címkék és a kereső segítségével találhatjuk meg a keresett témát. A bejegyzésre kattintva a szöveg teljes terjedelemben olvasható és kommentálható, megjegyzéséket, kérdéseket lehet feltenni, amire egy másik kommentáló, vagy a blog szerkesztői segítenek választ adni.

Legutóbbi bejegyzések

Figyelemfelhívás

Felhívjuk tisztelt látogatóink figyelmét, hogy a blogon kifejtett témák kizárólag (nem teljes körű) tájékoztatásnak, nem pedig adótanácsadásnak, vagy hivatalos jogszabály-értelmezésnek minősülnek. Az adóblog.hu semmilyen felelősséget nem vállal az ebben a formában nyújtott tájékoztatás felhasználásából származó esetleges hátrányos következményekért. Ha részletes és hivatalos állásfoglalásra, tanácsadásra van szüksége, keresse fel partnerirodáink valamelyikét, hogy egyedi körülményei figyelembe vételével segíthessünk Önnek.

Címkefelhő

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin

Újra és újra hasznosítható blog!

termekdij

Zöld utat biztosítunk!

reklámadó